Boligvision, Landzone og Planloven

Jeg, og flere andre, der ønsker at danne økosamfund ude på landet tænker i formen: Købe et nedlagt landbrug eller andet stort stykke jord og så bygge små boliger der og dyrke til eget brug. Men landbrug ligger i Landzone og der er i Planloven lagt ind at:

Planloven er klar. Intentionen med planlovens landzonebestemmelser er at undgå uplanlagt og tilfældigt byggeri i det åbne land, og hindre en udvikling hvor grænse mellem land og by forsvinder. Generelt virker bestemmelserne efter hensigten.

“Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse m.v. end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. …”

             Uddrag fra Dansk Naturfredningsforenings hjemmeside

Mere specificeret i vejledning til planloven:

I planloven § 36, stk1., nr 3, kræves der ikke tilladelse til:

Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, jf. dog stk 2.

Der skal være tale om en erhvervsmæssig nødvendighed, og denne nødvendighed skal vurderes konkret i forhold til den enkelte ejendom som ansøgningen angår.

Dette gælder uanset om ejendommen indgår i et eventuelt produktionsfællesskab med andre ejendomme (se NKO nr 154, , 1998 om udvidelse af svinefarm ejet af interessentskab)

Det er ejeren af ejendommen eller forpagteren der har forpagtet hele ejendommen, der frit kan opføre erhversmæssigt nødvendige bebyggelser. Ligeledes kan en lejer – der alelne optræder som investor – opføre erhvervsmæssigt nødvendige bebyggelser hvis disse indgår som et led i den jordbrugsmæssige produktion på ejendommen.

Bestemmelsen gælder både for driftsbygninger der tjener landbrugs-, skovbrugs- og fiskerierhvervenes formål, og beboelsesbygninger. Der gælder dog særlige regler for opførelse af erhvervsmæssigt nødvendige bygninger der ikke ligger i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, jf. § 36, stk 2.

Det kræver altid tilladelse efter naturbeskyttelsesloven til den nærmere beliggenhed og udformning hvis erhvervsmæssigt nødvendige bygninger ønskes opført inden for strandbeskyttelses- eller klitfredningslinjen, også selv om de opføres i tilknytning til eksisterende bygninger.

Det kræver altid amtsrådets dispensation efter naturbeskyttelsesloven at opføre erhvervsmæssigt nødvendige bygninger inden for beskyttelseslinjer omkring fortidsminder. Endelig forudsætter ethvert byggeri over 8,5 meter inden for kirkebyggelinjen amtsrådets dispensation

Se endvidere afsnit 2.2 og 2.3

§ 36, stk. 2

…Ved opførelse af beboelsesbygninger i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer forstås efter hidtidig praksis opførelse inden for en afstand af indtil ca. 20 m fra bebyggelsen, idet en beboelsesbygning i almindelighed skal placeres tæt ved den eksisterende bebyggelse. Det er imidlertid ikke alene afstanden der afgør om en bygning kan siges at ligge i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer. Afgørelsen må bero på en samlet vurdering af om det ansøgte byggeri naturligt opleves som havende tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer, bl.a. henset til terrænforhold og landskabet i øvrigt. Den vejledende afstand skal således ikke betragtes som en almindelig regel.

Ansøgning om landzonetilladelse til at opføre en beboelsesbygning i en større afstand – men stadig i nærheden af – de hidtidige bebyggelsesarealer skal vurderes konkret. I vurderingen skal kommunalbestyrelsen løgge vægt på de landskabelige hensyn, og sikre at bebyggelsen samlet set ikke får karakter af spredt bebyggelse. Ved ansøgning om en bolig til generationsskifte eller en medhjælper bør ønsket om en placering i en større afstand af de hidtidige bebyggelsesarealer efter Miljøministeriets opfattelse tillægges særlig vægt i den konkrete vurdering. Ansøgningen bør imødekommes medmindre ganske seærlige omstændigheder taler imod.

…Planlovens § 36, stk. 2, kan ikke anvendes til generelt at nægte tilladelse til at opføre erhvervsmæssigt nødvendige bygninger på en landbrugsejendom m.v., jf NKO nr 22, 1994. Når det drejer sig om erhvervsmæssigt nødvendige bygninger, er det ikke et spærgsmål om der skal meddeles tilladelse, men med hvilken beliggenhed og udformning tilladelsen skal meddeles.

…§ 36, Stk. 3. Der kan kun i særlige tilfølde meddeles tilladelse efter § 35, stk 1, til frastykning af en bolig, der er opført på en landbrugsejendom i henhold til bestemmelsen i  stk. 1, nr. 12.

Der skal som hovedregel ikke meddeles tilladelse til udstykning fordi boligen dermed kan blive solgt, således at den ike længere er til rådighed når der igen opstår behov for en sådan bolig på ejendommen.

            link til planloven

Sådan set er jeg også enig i intentionen, når det er tale om at sørge for at der er noget dyrkbar jord tilbage til at brødføde landets befolkning og fauna, samt være levested for fauna. Altså at frede jorden for byggematadorer. Jeg oplever bare ikke mig selv som sådan en, men når jeg søger kommunen om at få lov at bygge på landbrugsjord med formål om bo- og rekreative formål, så kan jeg godt forstå at det ikke kan lade sig gøre.

 

Min nye indsigt er at skal jeg bo på landet, må jeg være med til at producere mad til andre end mig selv. Dette er helt i tråd med permakultur etikken:

* Omsorg for mennesker

* Omsorg for jorden

* Ligelig fordeling (særligt denne)

 

Landbrugsfællesskab

“Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse m.v. end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.”

Vi vil gerne føre et landbrug baseret på permakultur. Dette er et landbrug uafhængig af fossile brændstoffer og med mange forskellige afgrøder (høj biodiversitet).

En forudsætning for at være del af landbrugsfællesskabet er at man bor på/nær området og mindst en i husstanden arbejder i landbrugsfællesskabet. Man køber en andel i landbrugfællesskabet som giver råderet over en medarbejderbolig. Ved udtrædelse af landbrugsfællesskabet får man indskuddet tilbage, samt evt værdiøgelse af medarbejderboligen. Jeg forestiller mig en andel koster 100.000 kr (begyndelsen vil det nok ikke være muligt, men med tiden skal man kunne optage lån til indskud og merværdi af medarbejderbolig hos landbrugsfællesskabet).

(Hvad er definitionen af et landbrug? og har det noget at sige i denne sammenhæng?)Læs mere om Bekendtgørelse af Lov om Landbrugsejendomme

Landbrugsfællesskabet er en forening hvis formål er at

* dyrke og høste afgrøder til både dens medlemmer og andre

* afgrøderne er både mad og andre materialer

* oparbejde viden om metode for dyrkning, høstning og bearbejdning af afgrøder, samt afgrødens transport til aftagere

* formidle viden om ovenstående

* forholde sig til permakultur etik og principper

* tilvejebringe jord som bruges til afgrøder og de midler som er nødvendige for at dyrke, høste og bearbejde  afgrøden, samt formidle viden (dens  medlemmer (&medarbejderbolig), evt hest, enkle maskiner)

* skal klare sig uden støtte til driften (landbrugsstøtte)

* 6 timers arbejdsdag

 

Jeg kunne tænke mig afgrøder som:

* nødde- og frugtlund med fritgående høns

* skovhave

* hamp (til olje, byggematerialer, tøj osv)